26 June 2017    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   AUA - Ausserparlamentarischer BürgeruntersuchungssausschussFall BMJ2016-01-28 ORF Freemen
Druckansicht generelle Unschuldsvermutung

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QGizpNmp_Qw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sie sind nicht allein - Profis helfen! Copyright © 2009
>